PRIVACY POLICY TALPA NETWORK

Inhoudsopgave

Hieronder tref je een overzicht van alle onderwerpen die in deze Privacy Policy aan bod komen. Klik op een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
 2. Minderjarigen
 3. Soorten gegevens
 4. Bron van verkrijging
 5. Doeleinden voor de verwerking
 6. Grondslagen voor de verwerking
 7. Delen van gegevens
 8. Cookies
 9. Profiling
 10. Bewaren
 11. Beveiliging
 12. Rechten als betrokkene
 13. Wijzigingen
 14. Vragen

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Via onze websites, apps en/of accounts (hierna: "Digitale Diensten" of afzonderlijk "Digitale Dienst") worden privacygevoelige gegevens (hierna: "persoonsgegevens" of "gegevens") verwerkt. Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is Talpa Network B.V., gevestigd aan het Rietlandpark 333, 1016 DW te Amsterdam (hierna: "Talpa Network").

De gelieerde ondernemingen van Talpa Network zijn:

De Digitale Diensten van Talpa Network bestaan onder andere uit de volgende websites en apps:

2. Minderjarigen

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan Talpa Network verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en daarvoor toestemming hebben gegeven. Dit geldt alleen als toestemming ook de grondslag is voor de verwerking (zie ' 6. Grondslagen voor de verwerking '). Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven.

3. Soorten gegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens (waar van toepassing ook cross domain) voor de in deze policy genoemde doelen:

Het is niet zo dat we altijd alle gegevens van je gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot een aantal van bovengenoemde soorten gegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken (zie ook ' 5. Doeleinden voor de verwerking ').

We hebben er bewust voor gekozen om geen bijzondere persoonsgegevens te gebruiken zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de (profiel)foto niet om iemand te onderscheiden op basis van ras. Ook vragen we bijvoorbeeld wel de relatiestatus, maar niet welk type geslacht je in geïnteresseerd bent omdat we anders daaruit geaardheid zouden kunnen afleiden. Daarnaast blokkeren we bewust van de eerder genoemde taxonomieën de categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens.

Enkele van bovengenoemde soorten gegevens kunnen wel gezien worden als gevoelige gegevens, bijvoorbeeld inkomensgegevens en locatiegegevens. Ook combineren we bovenstaande gegevens om persoonlijke profielen van je op te bouwen zodat we je gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen (zie ook ' 9. Profiling'). Omdat deze gevoelige gegevens mogelijk een impact kunnen hebben op je privacy, proberen we daar extra zorgvuldig mee om te gaan.

4. Bron van verkrijging

De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze van je te vragen. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze Digitale Diensten. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken. Zie ook ' 8. Cookies ' en ' 9. Profiling '.

5. Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.

6. Grondslagen voor de verwerking

We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast verwerken we gegevens omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht. Zo is er wetgeving die ons verplicht om gegevens een bepaalde tijd te bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Ook verwerken we gegevens omdat we hier zelf of een derde een gerechtvaardigd belang bij heeft, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen. In dat geval zullen we altijd een gedegen afweging maken of dit belang groter is dan jouw privacybelang.

Tot slot verwerken we gegevens op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke profielen van je opbouwen (zie ook ' 9. Profiling' ). Daarom informeren en vragen we je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

7. Delen van gegevens

Je gegevens kunnen binnen Talpa Network worden uitgewisseld en gecombineerd. Zie ook ' 1. Verantwoordelijke ' en ' 9. Profiling'.

In sommige gevallen is het nodig dat je gegevens worden gedeeld met derde partijen, die daarvoor eigen verwerkingsverantwoordelijke zijn. Bijvoorbeeld een notaris die bij Talpa E-commerce controleert of er geen fraude wordt gepleegd.

Daarnaast maken wij voor het verwerken van je persoonsgegevens gebruik van derde partijen die de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, hebben we met deze partijen (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers sluiten wij een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

Specifiek voor Talpa Radio worden gegevens over online beluistering voor statistische doeleinden verzameld, verstrekt aan en verwerkt door Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Reports. Klik hier voor meer informatie. Specifiek voor Talpa TV worden gegevens over aantal gebruikers en het kijkgedrag verzameld, verstrekt aan en verwerkt door Stichting Kijkonderzoek (SKO). Klik hier voor meer informatie.

8. Cookies

Op onze Digitale Diensten maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: "cookies"). Wil je meer informatie over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe je hierop controle kunt uitoefenen? Dan verwijzen we je naar ons Cookie Policy .

9. Profiling

Op onze Digitale Diensten maken wij gebruik van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel om je in te delen in bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die genoemd staan in ' 3. Soorten gegevens '. Zie ' 4. Bron van verkrijging ' en '8. Cookies' voor meer informatie over hoe de gegevens worden verkregen.

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in je profiel aan je toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën die gezien zouden kunnen worden als bijzondere persoonsgegevens (ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content je mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij je zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als de advertenties beter bij je interesses aansluiten.

Profiling kan een impact hebben op je privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan je worden gekoppeld. Mocht je van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact op met privacy@talpanetwork.com .

10. Bewaren

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Er is namelijk geen simpele bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven.

We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een periode van 2 kalenderjaren daarna. Dit doen we zodat je bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan zullen we je gegevens verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens of orderhistorie verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Specifiek voor Talpa Radio worden de individuele persoonsgegevens die verzameld, verstrekt aan en verwerkt worden door Nationaal Luister Onderzoek (NLO) en Reports maximaal 1 maand bewaard. Klik hier voor meer informatie. Specifiek voor Talpa TV worden de gegevens die verzameld, verstrekt aan en verwerkt worden door Stichting Kijkonderzoek (SKO) maximaal 6 maanden bewaard. Klik hier voor meer informatie.

11. Beveiliging

We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan. Zie ook ' 7. Delen van gegevens '.

12. Rechten als betrokkene

Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heb je het recht op beperking van en bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heb je het recht op menselijke tussenkomst met betrekking tot het profiel wat we van je opbouwen (zie ook '9. Profiling'). Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We werken eraan om ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op een van onze Digitale Diensten je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven dat je geen toekomstige berichten meer wil ontvangen.

Als je vragen hebt over de gegevens die we van je verwerken of je toestemmingsgeschiedenis, dan kunnen we je vragen om je unieke gebruikerscode op te geven. Dit is een willekeurig uniek nummer dat we voor je hebben aangemaakt zodat we je eenvoudig kunnen herkennen en kunnen zien waar je toestemming voor hebt gegeven. Deze audit id is te vinden in het Privacy Dashboard, bereikbaar via de link naar de Privacy Policy onderaan de homepage.

Je kunt ook te allen tijde een verzoek sturen om je rechten uit te oefenen als het niet lukt met de mogelijkheden die we hebben ingericht of omdat je dit gemakkelijker vindt. Je doet dit door een e-mail te sturen naar privacy@talpanetwork.com . Specificeer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet, welk recht je wilt uitoefenen en bewijs dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. Het streven is om uiterlijk binnen een maand op je verzoek te reageren.


13. Wijzigingen

Wij kunnen deze Privacy Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze Digitale Diensten te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 18 februari 2019. De belangrijkste wijzigingen per versie:

14. Vragen

Vragen of klachten op het gebied van privacy kun je richten aan privacy@talpanetwork.com .