JUKE Premium voorwaarden

1 - Inleiding

Welkom bij JUKE!

JUKE is er als JUKE Radio en als JUKE Premium. Met JUKE Radio luister je gemakkelijk naar de radiostations van onder andere 538, Sky Radio, Radio 10 en Radio Veronica. JUKE Premium bevat daarnaast een online muziekbibliotheek met meer dan 50 miljoen nummers die je kan luisteren.

JUKE wordt je aangeboden door Juke Nederland B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de Wilhelminakade 161, 3072 AP te Rotterdam. Juke Nederland B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67479766 en wordt hierna verder "Juke Nederland" genoemd. JUKE is een samenwerking tussen MMS Online Nederland B.V. en Talpa Radio Holding B.V., een onderdeel van Talpa Holding N.V.

Op het gebruik van JUKE Radio en JUKE Premium zijn de Gebruiksvoorwaarden Talpa Network van toepassing. Deze gebruiksvoorwaarden kun je hier lezen. De voorwaarden die je op dit moment aan het lezen bent (hierna: de “Voorwaarden”) vormen een aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden Talpa Network en zijn specifiek van toepassing op JUKE Premium (hierna: "JUKE").

Het gebruik van JUKE is uitsluitend toegestaan ​voor persoonlijk en privégebruik. Elk ander gebruik, vooral in openbare gebouwen en bedrijven, is ten strengste verboden.

Om JUKE te gebruiken, moet je 18 jaar of ouder zijn of de toestemming hebben van je ouder of verzorger dan wel – in het geval van JUKE Family – toegang hebben gekregen via de hoofdgebruiker en niet onder enige juridische beschermingsmaatregel vallen.

2 - Producten

Je kunt JUKE gebruiken via een gratis proefperiode, als betaald JUKE-abonnement, via een JUKE-cadeaukaart of via een JUKE-vouchercode:

1. Gratis Proefperiode

Juke Nederland biedt je de mogelijkheid om JUKE gratis voor een periode van 30 dagen te proberen. Wanneer je niet binnen deze periode van 30 dagen opzegt, volgt na de proefperiode automatisch een vast abonnement voor onbepaalde tijd. Voor een gratis proefperiode mag je je slechts één keer registreren. Meermaals registreren om meer dan eenmalig gebruik te maken van een gratis proefperiode, ook wanneer je andere registratiegegevens invoert, is niet toegestaan en leidt tot totale uitsluiting van JUKE.

2. JUKE-abonnement

Een JUKE-abonnement sluit je af door middel van betaling via creditcard of iDEAL. De eerste maand krijg je van ons cadeau, zodat je kennis kunt maken met al het moois dat JUKE biedt. De gratis proefperiode wordt automatisch omgezet naar een betaald abonnement. Een JUKE-abonnement wordt steeds automatisch met een maand verlengd, tenzij je opzegt zoals beschreven onder 6.

3. JUKE Family

Het JUKE-abonnement is er ook als “JUKE Family” variant. Hiermee kan de hoofdgebruiker die het ouderlijk gezag uitoefent maximaal 5 gezinsleden als sub-gebruiker uitnodigen. Een voorwaarde is dat alle gebruikers op hetzelfde adres moeten wonen. De hoofdgebruiker dient op ons eerste verzoek aan te tonen dat aan deze voorwaarde is voldaan. JUKE cadeaukaarten of JUKE-vouchercodes kunnen niet worden gebruikt om een JUKE Family abonnement af te nemen. JUKE Family is niet beschikbaar voor personen die een JUKE-abonnement via iTunes willen afnemen en kan niet worden gebruikt in combinatie met andere kortingen.

4. JUKE-cadeaukaart

Een met een JUKE-cadeaukaart geactiveerde periode wordt NIET automatisch verlengd, maar eindigt automatisch na afloop van de betreffende periode zonder dat je hoeft op te zeggen.

5. JUKE-vouchercode

Een met een JUKE-vouchercode geactiveerde periode wordt NIET automatisch verlengd, maar eindigt automatisch na afloop van de betreffende periode zonder dat je hoeft op te zeggen.

3 - Jouw overeenkomst met Juke Nederland

Om JUKE te kunnen gebruiken, moet je woonachtig zijn in Nederland en jezelf via Facebook of met een geldig e-mail adres en een door jou gekozen wachtwoord registreren. Op het moment van registratie dien je vervolgens deze Voorwaarden en de Privacy Policy van Talpa Network te accepteren.

Zodra je je keuze hebt gemaakt welk product je wilt afnemen, kun je overgaan tot betaling voor het door jou gekozen abonnement, jouw JUKE-cadeaukaart verzilveren of de JUKE-vouchercode invoeren. Door betaling, verzilvering of invoeren van de code aanvaard je het aanbod voor de aanschaf van het door jou gekozen product en komt de overeenkomst tussen jou en Juke Nederland tot stand. Daarna zal je toegang krijgen tot JUKE, zal je abonnement starten en sturen wij je een bevestiging per e-mail waarin de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod wordt bevestigd. De bevestigingsmail bevat het ordernummer, jouw e-mailadres, de abonnementsprijs, de ingangs- en einddatum van het abonnement en de datum en tijd van de transactie. In de bevestigingsmail kun je nalezen op welke manier je ook weer kunt opzeggen en tref je links aan naar de sectie ‘veelgestelde vragen’ en het contactformulier aan het JUKE-support team. De bevestigingsmail in combinatie met deze Voorwaarden en de Privacy Policy vormen de gehele overeenkomst tussen jou en Juke Nederland. Bewaar de bevestigingsmail daarom zorgvuldig!

4 - Toegang tot JUKE

Je kunt op verschillende manieren toegang krijgen tot JUKE: door het aangaan van een proefperiode, via betaling, via de JUKE-cadeaukaart of via de JUKE-vouchercode.

Aangaan proefperiode

Wanneer je voor een gratis proefperiode van 30 dagen kiest, word je verzocht om een betalingsmiddel op te geven. Als je je met iDeal registreert, innen we eenmalig € 0,01 ter verificatie van je rekeningnummer.

Betaling JUKE-abonnement

Betalen voor jouw JUKE-abonnement kan met creditcard of via iDEAL. Alle betalingen worden verwerkt door onze partner Buckaroo B.V., Zonnebaan 9, 3542 EA Utrecht, KVK: 04060983. De doorgifte van de door jou in te voeren gegevens naar Buckaroo B.V. gebeurt altijd via een versleutelde verbinding.

Bij betaling met creditcard moet je de gevraagde creditcardgegevens invullen. Nadat je op de knop "betaling bevestigen" hebt geklikt, worden de kosten bij je kredietinstelling in rekening gebracht. Wanneer je je abonnement verlengt, wordt je creditcard aan het begin van de periode van de verlenging opnieuw belast voor de kosten voor de gekozen looptijd.

Bij betaling via iDEAL dien je de gevraagde bankgegevens in te voeren. Nadat je op de button "betaling bevestigen" hebt geklikt, wordt het bedrag door middel van iDEAL van je bankrekening afgeschreven. De vermelding van de afschrijving is "Stichting derdengelden Buckaroo inzake Juke Nederland".

Alle betalingen zijn verschuldigd op de begindatum van een abonnement of van de verlengingsperiode. Wanneer je creditcard of via iDEAL niet met het verschuldigde bedrag kan worden belast, behoudt Juke Nederland zich het recht voor je toegang tot JUKE te blokkeren totdat de betaling is ontvangen.

Jouw betaalgeschiedenis kun je in je profiel in JUKE raadplegen.

JUKE via iTunes

Wanneer je een JUKE-abonnement via de JUKE app aanschaft, worden de abonnementskosten via je iTunes-account in rekening gebracht.

Verzilvering JUKE-cadeaukaart of gebruik JUKE-vouchercode

Heb je een JUKE-cadeaukaart of JUKE-vouchercode gekregen? Het enige dat je hoeft te doen, is de vermelde vouchercode in te voeren.

Alle prijzen voor de JUKE-abonnementen en JUKE-prepaid pakketten zijn inclusief btw. In de prijzen zijn niet inbegrepen de kosten voor het gegevensgebruik die voor het streamen van muziek door je internetprovider of mobiele telefoonprovider in rekening worden gebracht.

5 - Jouw gebruiksrechten

Door het aangaan van een gratis proefperiode, betaling voor je JUKE-abonnement, verzilvering van je JUKE-cadeaukaart of invoeren van de JUKE-vouchercode, verleent Juke Nederland je een niet overdraagbaar recht om de in JUKE beschikbare muziek via streaming op een eindapparaat te ontvangen gedurende de looptijd van het JUKE-abonnement of (proef)periode.

Je mag JUKE gebruiken op maximaal drie ‘mobiele’ eindapparaten.

Met JUKE Family kan de hoofdgebruiker maximaal 5 sub-gebruikers koppelen aan het hoofd account waardoor de sub-gebruikers tegelijkertijd toegang hebben tot, en gebruik kunnen maken van JUKE. De hoofdgebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de Voorwaarden door alle sub-gebruikers.

Je gebruik van JUKE is in principe bedoeld voor Nederland, maar ingevolge de Europese verordening 2017/1128 met betrekking tot “grensoverschrijdende portabiliteit van online inhouds-diensten”, heb je ook – zonder extra kosten – toegang tot alle muziek wanneer je tijdelijk verblijft in een andere lidstaat van de Europese Unie, dus bijvoorbeeld tijdens vakantie. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kwaliteit van JUKE in dat land hetzelfde zal zijn.

De overdracht van het JUKE-abonnement of de proefperiode aan derden of het doorgeven van de toegangsgegevens voor JUKE aan derden is niet toegestaan.

Het is niet toegestaan de ontvangen stream buiten de functies van JUKE of de toepassingen voor mobiele eindapparatuur op te slaan, offline beschikbaar te stellen, openbaar toegankelijk te maken, te versturen, te bewerken, te verveelvoudigen, te verspreiden, te exploiteren, te adverteren of zulke vormen van gebruik te ondersteunen, of op andere wijze in omloop te brengen of te exploiteren of te gebruiken voor commerciële doeleinden of in het kader van zelfstandig ondernemerschap.

Het is niet toegestaan om een gebruikersnaam, titel voor een playlist of opmerkingen (al dan niet als omschrijving bij een playlist) (hierna een “Bijdrage”) te gebruiken die een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud heeft of (anderszins) inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van derden. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Je vrijwaart Juke Nederland van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren en/of plaatsen van een Bijdrage. Het is voor Juke Nederland niet mogelijk om alle Bijdragen vooraf te controleren. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de via JUKE aangeboden Bijdragen. Wij behouden ons het recht voor de Bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Juke Nederland behoudt zich het recht voor om bepaalde nummers of covers op om het even welk moment zonder voorafgaande aankondiging permanent of tijdelijk uit JUKE te verwijderen wanneer Juke Nederland dit nodig acht om nadeel te vermijden of wanneer dit door een eigenaar van rechten wordt vereist. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een eigenaar van rechten of een derde aan Juke Nederland meedeelt dat Juke Nederland niet over de juiste rechten beschikt of wanneer de licentiegever de rechten niet aan Juke Nederland kan overdragen. Dit geeft geen recht op een verlaging van het abonnementsgeld, tenzij de JUKE-service wezenlijk wordt beperkt. Juke Nederland behoudt zich eveneens het recht voor om het maximale aantal tracks die offline, d.w.z. zonder internetverbinding, beschikbaar gemaakt kunnen worden, te beperken. Dit geldt ook wanneer de tracks zich in persoonlijke playlists of favorieten bevinden.

Om auteursrechtelijke redenen moeten wij garanderen en eventueel aan de eigenaar van het auteursrecht bewijzen, dat muziek alleen kan worden opgeroepen op locaties waarvoor we de betreffende rechten hebben verworven. Om die reden is het mogelijk dat de JUKE beperkt of niet werkt buiten Nederland.

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Het gebruik van de muziekwerken via JUKE anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of op welke manier ook te verspreiden.

6 - Looptijd en opzegging

Proefperiode

Wanneer je binnen de periode van 30 dagen niet opzegt, wordt de proefperiode omgezet in een vast abonnement voor onbepaalde tijd, dat je iedere maand met een opzegtermijn van 7 dagen kunt opzeggen. Als je tijdens de proefperiode besluit een abonnement of pakket aan te schaffen, dan begint het abonnement of pakket pas na afloop van de proefperiode.

JUKE-abonnement

JUKE-abonnementen worden automatisch verlengd met de gekozen looptijd, tenzij je het JUKE-abonnement opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 7 dagen voor het einde van de looptijd van het JUKE-abonnement. Opzeggen doe je via de link "Beëindig je abonnement" onder "Mijn account" of met behulp van het contactformulier onder "Contact". Let op dat wanneer je een JUKE Family abonnement opzegt, de sub-gebruikers automatisch ook geen toegang meer zullen hebben tot JUKE. Je kunt een opgezegd JUKE-abonnement op elk moment weer activeren gedurende de looptijd van het JUKE-abonnement, via de link "Activeer opnieuw" onder "Mijn account". In dat geval wordt het JUKE-abonnement aan het einde van de oorspronkelijk gekozen looptijd weer verlengd met de oorspronkelijk gekozen looptijd.

JUKE-abonnement via iTunes

Je kunt je abonnement annuleren of beheren in de accountinstellingen van iTunes. Je proefperiode wordt automatisch omgezet in een JUKE-abonnement, tenzij je deze 24 uur voordat deze afloopt, annuleert. Je JUKE-abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd, tenzij je je abonnement ten minste 24 uur voor de volgende verlengingsdatum annuleert.

JUKE-cadeaukaart en JUKE-vouchercode

JUKE-cadeaukaarten en JUKE-vouchercodes eindigen automatisch na afloop van de periode waarvoor ze gelden. Voortijdige opzegging tijdens de looptijd van de JUKE-cadeaukaart of JUKE-vouchercode is niet mogelijk.

Opzegging door JUKE

Juke Nederland behoudt zich het recht voor je gebruik van JUKE in bijzondere gevallen, om belangrijke redenen, zonder opzegtermijn op te zeggen. Van een belangrijke reden is met name sprake wanneer jij of – in het geval van JUKE Family – één van de sub-gebruikers:

Iedere reden dat gebruiker schade of (financieel) nadeel toebrengt tot de dienst of de eigenaars van de rechten, is reden om op te zeggen vanuit het perspectief van JUKE.

Voor zover dat wettelijk vereist is, zal Juke Nederland je officieel waarschuwen voor een buitengewone, onmiddellijke opzegging of je een termijn voorleggen waarbinnen je voor opheffing van de reden voor buitengewone opzegging moet zorgen. Indien Juke Nederland opzegt om belangrijke redenen, zal Juke Nederland je de betaalde kosten naar rato vergoeden, tenzij je voor het veroorzaken van de grond tot opzegging door Juke Nederland zelf verantwoordelijk kunt worden gehouden.

7 - Herroepingsrecht

Je hebt het recht om zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen na de dag van het sluiten van de overeenkomst de overeenkomst te herroepen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stel je ons via het contactformulier onder "Contact" op de hoogte van je beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Om gebruik te maken van de herroepingstermijn, volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8 – Aansprakelijkheid en Schadeloosstelling

Voor zover rechtens toelaatbaar, is Juke Nederland niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding. Uitgezonderd is aanspraak op schadevergoeding die berust op schade door overlijden, lichamelijk letsel, gezondheidsschade of schade berokkend door niet-nakoming van essentiële verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, evenals de aansprakelijkheid voor overige schade die is veroorzaakt door opzettelijke niet-nakoming of verwaarlozing van verplichtingen door Juke Nederland, haar wettelijke vertegenwoordigers of uitvoeringspartners. Essentiële verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst.

Bij lichte nalatigheid met betrekking tot de essentiële verplichtingen is Juke Nederland slechts verantwoordelijk voor de op de overeenkomst betrekking hebbende, voorzienbare schade, tenzij het gaat om aanspraak op schadevergoeding voor overlijden, lichamelijk letsel of gezondheidsschade.

De beperkingen zoals hierboven bedoeld gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en uitvoeringspartners van Juke Nederland, indien een aanspraak op schadevergoeding direct aan hen wordt gericht.

De wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid en de Algemene verordening gegevensbescherming zijn onverminderd van kracht.

In de ruimste mate zoals toegestaan bij wet- en regelgeving, wordt Juke Nederland door jou gevrijwaard en volledig schadeloos gesteld voor alle schade, verliezen, onkosten en aanspraken van derden (waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten voor juridische bijstand alsmede schikkingsbedragen) die voortkomen uit:

9 - Overdracht van informatie aan derden

Juke Nederland behoudt zich het recht voor je betalingsverplichtingen evenals alle rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder je toestemming over te dragen aan derden.

Het is niet toegestaan je rechten en plichten uit deze overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juke Nederland aan derden over te dragen.

10 - Wijzigingen aan de overeenkomst

Juke Nederland behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Bij ingrijpende of belangrijke wijzigingen zullen wij je hiervan in kennis stellen op een manier die gelet op de aard van de betreffende wijziging het meest geschikt is. Wanneer je JUKE blijft gebruiken na de wijzigingen, geldt dat als een aanvaarding van de wijzigingen. Indien je als gevolg van de gewijzigde Voorwaarden geen gebruik meer wilt maken van JUKE, kun je je JUKE-abonnement opzeggen zoals omschreven onder 6.

11 - Support en Klachten

Als je over het bovenstaande vragen, klachten of verzoeken hebt, staat ons supportteam graag tot je beschikking. Je kunt ons supportteam bereiken via het contactformulier onder "Contact".

12 - Slotbepalingen

Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Voorwaarden ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de Voorwaarden, noch die van onze overeenkomst. In plaats van de ongeldige punten, zullen, voor zover aanwezig, de wettelijke voorschriften in werking treden.

Op onze overeenkomst - inclusief deze Voorwaarden - is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

Meest recentelijk gewijzigd op 20 november 2018