GEBRUIKSVOORWAARDEN TALPA NETWORK

Inhoudsopgave

Hieronder tref je een overzicht van alle onderwerpen die in deze Gebruiksvoorwaarden aan bod komen. Klik op een onderwerp om naar dat onderwerp te gaan.

  1. Verantwoordelijke
  2. Toepasselijkheid
  3. Gebruik van een Digitale Dienst
  4. Bijdragen van gebruikers
  5. Intellectuele eigendomsrechten
  6. Disclaimer
  7. Overdracht
  8. Toepasselijk recht en geschilbeslechting
  9. Wijzigingen
  10. Vragen

1. Verantwoordelijke

Talpa Network is een handelsnaam van Talpa Holding N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: " Talpa Network" of " wij"). Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites, apps en/of accounts (hierna: " Digitale Diensten" of afzonderlijk een " Digitale Dienst") van Talpa Network, tenzij uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

De gelieerde ondernemingen van Talpa Network zijn:

De Digitale Diensten van Talpa Network bestaan onder andere uit de volgende websites en apps:


2. Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van een Digitale Dienst van Talpa Network, aanvaard je deze voorwaarden.

Indien een Digitale Dienst gebruik maakt van of verwijst naar diensten van derden, kunnen tevens (algemene en/of gebruiks-) voorwaarden, privacy policies en/of cookie policies van de betreffende derden van toepassing zijn. Talpa Network is niet verantwoordelijk voor de diensten van derden en verwijst hiervoor naar de voorwaarden en verklaringen die deze partijen op hun eigen websites of apps daarover geven. Let op dat deze voorwaarden en verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Talpa Network heeft daar geen invloed op.

Indien je via een Digitale Dienst persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld je naam en/of e-mailadres, is ons Privacy Policy en ons Cookie Policy van toepassing. Wij raden je aan het Privacy Policy en Cookie Policy goed te lezen voordat je deze gegevens aan ons verstrekt. Als via een Digitale Dienst kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen eveneens aanvullende (spel)voorwaarden van toepassing zijn. In alle gevallen geldt dat bij tegenstrijdigheid van voorwaarden, ons Privacy Policy en Cookie Policy vóór gaan.

Talpa Network kan deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Op jouw gebruik van een Digitale Dienst zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. Wij verzoeken jou deze voorwaarden regelmatig te controleren.

3. Gebruik van een Digitale Dienst

Via de Digitale Diensten van Talpa Network kun je onder andere informatie vinden over de producten en diensten van Talpa Network. Ook kun je je via sommige Digitale Diensten registreren, bijvoorbeeld om je op te geven voor deelname aan, of het bijwonen van een radio- of televisieprogramma, of de Digitale Diensten te gebruiken als '2nd screen' gedurende een televisie-uitzending.

Indien jij je via één van de Digitale Diensten registreert, bescherm dan jouw accountgegevens en wachtwoorden steeds zorgvuldig. Verstrek deze gegevens nooit aan anderen. Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je account. Zorg er steeds voor dat jouw gegevens correct en up-to-date zijn. Zodra je het vermoeden hebt dat een ander in het bezit is van deze gegevens, laat het ons dan onmiddellijk weten via privacy@talpanetwork.com zodat wij jouw account kunnen blokkeren. Talpa Network behoudt zich het recht voor om je account op ieder moment te verwijderen of te deactiveren als het daar gegronde redenen voor heeft.

Als je jonger bent dan 16 jaar moet je toestemming van een ouder of verzorger hebben als je een account wil aanmaken. Talpa Network is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren.

Indien je gebruik maakt van een Digitale Dienst zal je er voor zorgdragen dat jouw gebruik van de Digitale Dienst op geen enkele wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van Talpa Network.

4. Bijdragen van gebruikers

Indien je via een Digitale Dienst informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten en andere content aanlevert (hierna een “ Bijdrage”), zal de Bijdrage in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. Bovendien garandeer je dat je geen (computer)virussen zal introduceren dan wel verspreiden via de Digitale Diensten of andere acties zal ondernemen die enige functionaliteit van de Digitale Diensten zouden kunnen aantasten en/of inbreuk zouden kunnen maken op de beveiliging van de Digitale Diensten. Ook garandeer je dat de Bijdrage geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. In het geval dat je Bijdrage een derde herkenbaar in beeld en/of geschrift weergeeft, garandeer je ons tevens dat je daarvoor toestemming van deze derde hebt. Je vrijwaart Talpa Network van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het aanleveren en/of plaatsen van een Bijdrage.


Het is voor Talpa Network niet mogelijk om alle Bijdragen vooraf te controleren. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de via de Digitale Diensten aangeboden Bijdragen. Wij behouden ons het recht voor de Bijdrage op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder auteurs-, merk- en databankrechten op de inhoud en vormgeving van de Digitale Diensten, inclusief de onderliggende software, berusten uitsluitend en exclusief bij Talpa Network en/of haar licentiegevers. Het recht om een Digitale Dienst te gebruiken, impliceert niet de overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht en aanzien van de genoemde intellectuele eigendomsrechten door Talpa Network aan de gebruiker. Zonder toestemming van Talpa Network is het niet toegestaan om (delen van) de Digitale Diensten te kopiëren, elders in te laden of de merken van Talpa Network te gebruiken.

Door het insturen, plaatsen of uploaden van jouw Bijdrage, verstrek je Talpa Network met betrekking tot deze Bijdrage een niet herroepbare, kosteloze, wereldwijde, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage in alle huidige en toekomstige media. Je doet hierbij tegenover Talpa Network voor zover wettelijk mogelijk afstand van alle eventuele aan jou toekomende persoonlijkheidsrechten. Door het in licentie geven van jouw Bijdrage, is Talpa Network bevoegd de Bijdrage wereldwijdte gebruiken en onbeperkt te (laten) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, waaronder via radio- en televisieprogramma's, social media en websites.

6. Disclaimer

De Digitale Diensten zijn met de grootste zorg samengesteld. Talpa Network kan echter niet garanderen dat de Digitale Diensten altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zullen zijn of zullen werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is.

Talpa Network behoudt zich het recht voor de Digitale Diensten (onaangekondigd) tijdelijk of permanent te staken, zonder dat jij daar enige rechten aan kan ontlenen en zonder gehouden te zijn tot het vergoeden van enige schade. Talpa Network is niet gehouden tot vervanging of het beschikbaar stellen van een andere Digitale Dienst indien de Digitale Dienst (onaangekondigd) tijdelijk of permanent gestaakt zijn. Talpa Network is evenmin gehouden tot het maken van back-up kopieën van gegevens die opgeslagen zijn door jou op onze Digitale Diensten.

Talpa Network is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie, Bijdragen en andere materialen of uitingen (waaronder tevens begrepen advertenties) die jij of derden via de Digitale Diensten plaatsen of verschaffen. Talpa Network behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) bepaalde informatie, Bijdragen of andere materialen of uitingen te verwijderen die via een Digitale Dienst zijn gepubliceerd.

Talpa Network is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik van de Digitale Diensten, andere websites of (social) media waarnaar wordt verwezen door middel van bijvoorbeeld hyperlinks.

De beperkingen van aansprakelijkheid zoals hierboven genoemd komen te vervallen indien de aansprakelijkheid voor schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Talpa Network.

Onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, ben jij aansprakelijk voor en vrijwaar je Talpa Network van alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de Digitale Diensten, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke verplichtingen en het gebruik van de Digitale Diensten die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden.

7. Overdracht

Talpa Network heeft het recht de Digitale Diensten (gedeeltelijk) over te dragen aan een Talpa Network gelieerde onderneming. Ook heeft Talpa Network het recht de Digitale Diensten (gedeeltelijk) over te dragen aan een niet aan Talpa Network gelieerde onderneming. In alle gevallen behoudt Talpa Network het recht een eigen kopie van de Digitale Diensten te behouden en te gebruiken. In geval van een (gedeeltelijke) overdracht aan een niet aan Talpa Network gelieerde onderneming, zal hiervan via de Digitale Diensten melding worden gemaakt.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan jouw wettelijke rechten als consument.

Eventuele geschillen over deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.

9. Wijzigingen

De laatste wijziging was op 18 mei 2018. De belangrijkste wijzigingen per versie:


10. Vragen

Vragen of klachten over deze voorwaarden kun je stellen via privacy@talpanetwork.com.